150 passenger trains under PPP (Public-Private-Partnership)

150 passenger trains under PPP (Public-Private-Partnership)

150 passenger trains under PPP (Public-Private-Partnership) isme sarkar ka kya yogdan hua? Hissedari bechne ka?